Voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Leukstetickets Publieksprijzen’ (hierna “Actie”).

 

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door DPG Media B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (2132 JL, Hoofddorp aan de Capellalaan 65 (hierna “DPG Media”).

1.2 De Actie bestaat uit een verkiezing voor de Leukstetickets Publieksprijzen.

1.3 De Actie start op 28 februari 2022 en loopt tot en met 25 april 2022 (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4 DPG Media is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal in dat geval zo snel mogelijk op www.leuksteticketspublieksprijs.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

 

2.         Deelname

2.1 Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.2 Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijs indien de uitvoering hiervan onmogelijk is.

2.3 Deelname is uitgesloten voor: 

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
(b) medewerkers van DPG Media, en;
(c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

2.4 Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zijn of haar stem uit te brengen op een van de deelnemende musicals uit de lijst via www.leuksteticketspublieksprijs.nl en zijn gegevens achter te laten op actiesite.

2.5 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, heeft DPG Media het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

2.7 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft DPG Media het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.8 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.9 DPG Media is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

 

3. Prijs

3.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. De prijs is: 2 musical tickets naar keuze voor een musical die nog t/m december 2022 te zien is.

- Met de stemmers wordt na 25 april 2022 contact opgenomen of hij/zij wel/niet heeft gewonnen.

3.2 Aanwijzing van de winnaars geschiedt eenmalig in de week na 28 april 2022. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. Een prijswinnaar wordt binnen 10 werkdagen telefonisch of door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs. 

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

3.5 DPG Media neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

 

4. (Persoons)gegevens & publiciteit

4.1 De door een deelnemer verstrekte gegevens, zoals contactgegevens, zijn noodzakelijk om de Actie uit te kunnen voeren. Bij deze Actie DPG Media de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. Indien daar toestemming voor wordt gegeven gebruikt DPG Media de gegevens voor promotiedoeleinden, zoals interviews of beeldmateriaal. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden tot één maand na het einde van de wedstrijd, de prijsvraag of het spel bewaard. Bij de prijswinnaars, moet DPG Media de gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

4.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

 

5.         Overig

5.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPG Media.

5.2 DPG Media behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

5.3 DPG Media en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voorvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie. 

5.4 DPG Media is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken, problemen met internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht. 

5.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

5.7 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan info[@]leuksteticketspublieksprijs.nl

 

 

Volg ons op: